O konkursie

REGULAMIN ZŁOTE SPINACZE 2018

§ 1          POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Złote Spinacze” (dalej „Konkurs” lub „Złote Spinacze”) jest Związek Firm Public Relations z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000062388, NIP: 9512004715, REGON: 017240202 (dalej „Organizator”).
 2. Organem decyzyjnym w sprawach porządkowych i spornych jest Zarząd ZFPR (dalej „Zarząd ZFPR”) .
 3. Za sprawy organizacyjne Konkursu, w tym w szczególności: organizację poszczególnych etapów Konkursu, przyjmowanie zgłoszeń projektów, przegląd dokumentacji zgłoszeń pod względem formalnym, organizację obrad i spotkań, odpowiadają przedstawiciele biura Organizatora (dalej „Biuro”).
 4. Audytorem Konkursu jest KPMG (dalej „Audytor” lub „KPMG”). Do zadań Audytora należy czuwanie nad zgodnością prac jury z postanowieniami niniejszego regulaminu (dalej „Regulamin”) oraz sprawdzanie i potwierdzanie wyników głosowania na zasadach określonych w Regulaminie, a także dokonywanie wykładni Regulaminu na wniosek Organizatora.
 5. Misją Konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat profesjonalnych usług public relations oraz promowanie zawodowego kunsztu i najwyższych standardów merytorycznych i jakościowych w kształtowaniu szeroko pojętych kampanii i polityk informacyjnych. Udział w Konkursie jest doświadczeniem podnoszącym prestiż i sprzyja wymianie najlepszych doświadczeń pomiędzy uczestnikami rynku.
 6. Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najskuteczniejszych, najbardziej kreatywnych, najlepiej przygotowanych i wdrożonych kampanii i działań komunikacyjnych, bezpośrednio nawiązujących do pojęcia public relations i powiązanych dziedzin związanych z budowaniem i utrwalaniem relacji z otoczeniem i interesariuszami, zgłoszonych do jednej z 34 kategorii konkursowych (dalej „Kategorie”).

 

§ 2          UCZESTNICY

 1. W Konkursie mogą brać udział projekty (dalej „Projekty”) zrealizowane na obszarze Polski przez: osoby prawne, podmioty gospodarcze, jednostki samorządowe, instytucje państwowe, zakłady publiczne, organizacje pozarządowe, szkoły i uczelnie, osoby działający samodzielnie w branży PR oraz inne podmioty realizujące projekty PR (dalej „Podmiot Zgłaszający” lub „Zgłaszający”).
 2. Zgłoszenie może zostać dokonane przez więcej niż jeden podmiot (dalej „Zgłoszenie”). W takim przypadku można wyróżnić:
  1. Podmiot Zgłaszający – może być tylko jeden Podmiot Zgłaszający. Podmiot Zgłaszający jest odpowiedzialny za zgłoszenie Projektu do Konkursu i jest prezentowany przez Organizatora jako pierwszy uczestnik Konkursu. Organizator na każdym etapie Konkursu będzie się kontaktował z Podmiotem Zgłaszającym.
  2. Podmiot Współzgłaszający – nie ma ograniczenia liczby Podmiotów Współzgłaszających. Podmiotem Współzgłaszającym są podmioty wymienione w §2 ust. 1. Podmioty Współzgłaszające to podmioty, które w znaczący sposób przyczyniły się do powstania Projektu (dalej „Podmiot Współzgłaszający” lub „Współzgłaszający”).
 3. Podmiot Zgłaszający Projekt, który był realizowany przez kilka podmiotów (nie będących Podmiotami Współzgłaszającymi) musi uzyskać od współautorów pisemną zgodę na zgłoszenie Projektu (dokumenty do okazania na prośbę Organizatora).

 

§ 3          ZGŁOSZENIE

 1. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone Projekty (dalej „Projekty”):
  1. realizowane w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 6 września 2018 r. Projekty zgłaszane do Konkursu mogły rozpocząć się przed 2017 rokiem lub skończyć później, ale podane w Zgłoszeniu informacje, dane i wyniki muszą odnosić się do wskazanego okresu.
  2. które są kolejną edycją trwającego przez kilka lat Projektu, w ramach którego powstała nowa inicjatywa, aktywacja, działanie. Zgłaszając taki Projekt do Konkursu, Zgłaszający powinien wyraźnie określić czas trwania Projektu, który jest zgłaszany w ramach danej edycji.
  3. które były realizowane przez więcej niż jeden rok, ale ich formalne całkowite zakończenie lub zakończenie okresu np. kilku lat, który chcemy przedstawić do oceny, przypada na bieżącą edycją Konkursu Złote Spinacze.
 2. Podmiot Zgłaszający Projekt powinien wyraźnie zaznaczyć w Zgłoszeniu czy działaniom PR towarzyszyły działania reklamowe i marketingowe oraz przedstawić wyłącznie cele, działania i efekty zrealizowane w ramach kampanii PR. Tylko taki zakres Projektu poddawany jest ocenie Jurorów. W przypadku zaprezentowania działań oraz efektów niezwiązanych wyłącznie z działaniami PR, Projekt może zostać zdyskwalifikowany przez Organizatora.
 3. Zgłoszenia Projektów do Konkursu będą przyjmowane od 17 lipca 2018 roku do:
  1. Termin I – do 13 sierpnia 2018r. do godz. 16:00
  2. Termin II – do 3 września 2018.r do godz. 16:00
  3. Termin III - do 6 września 2018r. do godz. 16:00.
 4. Jeden podmiot może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę Projektów w jednej lub w kilku Kategoriach. W takiej sytuacji każdy zgłaszany Projekt musi zawierać odrębną dokumentację, odrębne zgłoszenie, które zostanie osobno zarejestrowane i osobno opłacone, zgodnie z cennikiem zawartym w §5 ust.2.
 5. Projekt zostanie przyjęty do Konkursu po zrealizowaniu następujących czynności:
  1. Wypełnieniu i przesłaniu Formularza Zgłoszeniowego online dostępnego na platformie www.zlotespinacze.pl (dalej „Formularz Zgłoszeniowy”) zgodnie z instrukcjami i wskazaniami zamieszczonymi w treści Formularza Zgłoszeniowego.
  2. Wniesieniu w terminach, o których mowa w §3 ust. 3 opłaty za Zgłoszenie.
   5.2.1. W przypadku przesłania Zgłoszenia i uiszczenia płatności w ostatnim dniu I, II lub III terminu przyjmowania zgłoszeń, należy przesłać potwierdzenie dokonania opłaty konkursowej na adres katarzyna.rudzik@zfpr.pl.
    
 6. Wszystkie pola Formularza Zgłoszeniowego są obowiązkowe.
 7. Zgłoszenie nie może przekraczać wskazanej w Formularzu Zgłoszeniowym liczby znaków.
 8. W rubrykach metryczki Formularza Zgłoszeniowego „Nazwa podmiotu zgłaszającego projekt” oraz „Nazwa podmiotów współzgłaszających projekt” nazwy firm nie powinny być nazwami handlowymi tzn. nie powinny zawierać rozszerzeń typu Sp. z o.o., Sp. j. etc. W przypadku niezastosowania się Podmiotu Zgłaszającego, odpowiedzialnego za wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego do niniejszego obostrzenia, Organizator ma prawo samodzielnie podjąć decyzję o zmianie nazwy firmy z nazwy handlowej na nazwę zwyczajową. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Podmiot Zgłaszający zostanie obciążony opłatą, o której mowa w §5 ust.11.
 9. Po terminie zakończenia przyjmowania zgłoszeń Zgłaszający nie ma możliwości dokonania zmiany  zgłoszonej nazwy. Wyłącznie w przypadku, gdy Organizator podczas weryfikacji zgłoszeń zauważy niespójność w tym zakresie może wprowadzić zmiany, po wcześniejszej konsultacji z Podmiotem Zgłaszającym. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Podmiot Zgłaszający zostanie obciążony opłatą, o której mowa w §5 ust.11.
 10. „Nazwa podmiotu zgłaszającego projekt” oraz „Nazwa podmiotów współzgłaszających projekt” będzie przekazana Audytorowi i używana przez Organizatora we wszelkiej komunikacji dotyczącej zgłoszonych do Konkursu Projektów (np. ogłoszenie listy nominowanych, ogłoszenie listy zwycięzców, przygotowanie materiałów na galę finałową).
 11. W przypadku zaistnienia drobnych pomyłek lub błędów w treści Formularza Zgłoszeniowego, po jego przesłaniu do Konkursu istnieje możliwość wniesienia poprawek poprzez Organizatora. Poprawki mogą dotyczyć przykładowo: literówek, błędnie podanych liczb, terminów i nazw. Po wniesieniu poprawek w Formularzu Zgłoszeniowym Organizator prześlę poprawiony Formularz Zgłoszeniowy w wersji pdf do Podmiotu Zgłaszającego, czego celem jest zweryfikowanie poprawności Formularza Zgłoszeniowego przez Podmiot Zgłaszający. Organizator pobierze opłatę za dokonane zmiany zgodnie z §5 ust.10.
 12. Zgłoszenie może zawierać linki do: stron internetowych, witryn zawierających pdf, wykresów, elementów graficznych i innych źródeł, które odnoszą się wyłącznie do danych dokumentujących Projekt. Linki mogą znajdować się tylko w wybranych polach Formularza Zgłoszeniowego i nie może być ich więcej niż pięć. W przypadku umieszczania powyższych odnośników do źródeł w innych polach Formularza Zgłoszeniowego lub przekroczenie dozwolonej liczny Organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o niedopuszczeniu danego Projektu do Konkursu i jego dyskwalifikacji. W takim przypadku opłata konkursowa nie podlega zwrotowi.
 13. Po zamknięciu ostatecznego III terminu przyjmowania zgłoszeń, Organizator w terminie 7 dni roboczych prześle każdemu uczestnikowi potwierdzenie przyjęcia Zgłoszeń do Konkursu na adres email podany w Zgłoszeniu.
 14. Organizator zastrzega, że układ i forma Formularza Zgłoszeniowego stanowi utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Organizator nie wyraża zgody na wykorzystywanie przez Podmioty Zgłaszające Formularza Zgłoszeniowego do przekazywania zgłoszonych Projektów do innych podmiotów niż do Organizatora.
 15. W ramach korzystania z platformy www.zlotespinacze.pl (Strony Konkursowej) i uczestnictwa w Konkursie niedozwolone jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawo lub dobre obyczaje. W stosunku do zgłoszonych Projektów i nadesłanych materiałów, które naruszają postanowienia niniejszego ustępu, Organizator ma prawo podjęcia decyzji o wykluczeniu Projektu z Konkursu lub utracie prawa do nagrody.

 

§ 4          KATEGORIE

 1. Konkurs rozgrywany jest w 34 Kategoriach konkursowych: 18 Kategoriach głównych, 3 Kategoriach specjalne i  13 Kategoriach sektorowych. Szczegółowy opis Kategorii dostępny jest na stronie www.zlotespinacze.pl.
  AKATEGORIE GŁÓWNE - w tej części nagradzane są najlepsze praktyki w odniesieniu do głównych dyscyplin public relations. Jeden Projekt może być zgłoszony do więcej niż jednej, ale maksymalnie do 3 Kategorii głównych.
  - PR korporacyjny
  - PR produktu
  - Komunikacja antykryzysowa i/lub kryzysowa
  - Public Affairs i Lobbying
  - Kampania społeczna
  - Komunikacja wewnętrzna
  - Event komercyjny
  - Event społeczny
  - Launch produktu, usługi lub firmy
  - Sustainability & CSR Communications
  - PR miejsca, miasta lub regionu
  - Social media
  - Business-to-Business PR
  - PR finansowy i relacje inwestorskie
  - Media Relations
  - Employer Branding
  - Content Marketing
  - Custom Publishing

B. KATEGORIE SPECJALNE - w tej grupie nagradzane są kampanie public relations, które w ponadprzeciętny sposób skupiły uwagę interesariuszy i/lub   szerszej opinii publicznej oraz zdecydowanie wyróżniały się spośród wszystkich zgłoszonych do Konkursu Projektów pod względem kreatywności, efektywności biznesowej i/lub przeprowadzonej analizy badawczej. Projekt może być zgłoszony do maksymalnie 3 Kategorii specjalnych.

      - Kreatywność
      - Efektywność
      - Research&Insight
Warunkiem zgłoszenia Projektu do Kategorii specjalnej jest wcześniejsze jego zgłoszenie do przynajmniej jednej z Kategorii głównych.

C. KATEGORIE SEKTOROWE -  do Kategorii sektorowych mogą być zgłoszone kampanie public relations zrealizowane na rzecz firm i/lub instytucji reprezentujących poszczególne branże. Zgłoszenia mogą dotyczyć dyscyplin public relations objętych katalogiem Kategorii głównych. Jeden Projekt może być zgłoszony do jednego sektora, o którym decyduje branża, z której pochodzi Podmiot zgłaszający a nie tematyka Projektu.

      - Technologia, IT, telekomunikacja
      - Finanse
      - Uroda, higiena i wellness
      - Moda i styl życia
      - Sektor spożywczy
      - Kultura i media
      - Medycyna i zdrowie
      - Sport
      - Turystyka i rekreacja
      - Nieruchomości, budownictwo, dom i wnętrze
      - Przemysł i infrastruktura
      - Motoryzacja i transport
      - NGO i sektor publiczny
Warunkiem zgłoszenia Projektu do Kategorii sektorowej jest wcześniejsze jego zgłoszenie do przynajmniej jednej z Kategorii głównych.

2.  Jeden Projekt musi być zgłoszony przynajmniej do jednej Kategorii głównej oraz może zostać dodatkowo zgłoszony do:
2.1.  maksymalnie dwóch innych Kategorii głównych (w sumie max. trzy Kategorie główne),
2.2.  trzech Kategorii specjalnych
2.3.  jednej Kategorii sektorowej

3. Warunkiem uruchomienia Kategorii jest zgłoszenie do niej przynajmniej jednego Projektu

4. Biuro zajmuje się weryfikacją zgłoszeń do Konkursu oraz sprawdzeniem zgodności Zgłoszeń z Regulaminem. W przypadku poważnych wątpliwości dotyczących zgłoszenia Projektu do danej Kategorii Biuro może zasugerować Zgłaszającemu zmianę Kategorii. Decyzję o zmianie Kategorii oraz odpowiedzialność za nią podejmuje Zgłaszający.

 

§ 5          OPŁATY

 1. Obowiązek dokonania opłaty za Zgłoszenie spoczywa na Podmiocie Zgłaszającym.
 2. Wysokość opłaty za zgłoszenie Projektu uzależniona jest od terminu dokonania Zgłoszenia oraz członkostwa w Związku Firm Public Relations. Opłata za zgłoszenie do jednej kategorii wynosi:
      2.1. Opłata za zgłoszenie dla członków ZFPR:
 • w terminie I (do 13 sierpnia do godz. 16.00) – 750 zł + 23% VAT
 • w terminie II (do 3 września do godz. 16.00) – 975 zł + 23% VAT
 • w terminie III (do 6 września do godz. 16.00) – 1950 zł + 23% VAT

     2.2. Opłata za zgłoszenie dla agencji i podmiotów prawnych niezrzeszonych w ZFPR:
   
 • w terminie I (do 13 sierpnia do godz. 16.00) – 950 zł + 23% VAT
 • w terminie II (do 3 września do godz. 16.00) – 1175 zł + 23% VAT
 • w terminie II (do 6 września do godz. 16.00) – 2350 zł + 23% VAT

3. Opłata za zgłoszenie obejmuje:

3.1. czynności związane z przyjmowaniem zgłoszeń

3.2. czynności związane z oceną zgłoszeń online

3.3. czynności związane z oceną zgłoszeń podczas posiedzeń jury

3.4. organizację Gali Konkursu, produkcję statuetek.

4. W przypadku, gdy w Zgłoszeniu biorą udział Podmioty Współzgłaszające:

4.1. Współzgłaszający, będący podmiotem, na rzecz którego stworzono Projekt (dalej „Klient”), nie ponosi dodatkowych opłat.

4.2. Agencja PR, realizująca Projekt na rzecz Klienta i będąca Współzgłaszającym w Zgłoszeniu Klienta, nie ponosi dodatkowych opłat.

4.3. każde kolejne Współzgłoszenie jest obowiązkowo dodatkowo płatne w wysokości 200 zł + 23% VAT.

5. Opłata za współzgłoszenie może zostać doliczona do opłaty zgłoszeniowej i przelana na konto Organizatora przez Podmiot Zgłaszający lub dokonana bezpośrednio przez Podmiot Współzgłaszający.

6.  Dla organizacji pozarządowych istnieje możliwość obniżenia opłaty po przesłaniu przez Zgłaszającego pisemnej prośby z uzasadnieniem na adres katarzyna.rudzik@zfpr.pl. Decyzję o wysokości przyznanej zniżki podejmuje Biuro.

7. Opłata za zgłoszenie i współzgłoszenie musi być dokonana w formie przelewu na konto Organizatora. Dane do przelewu: Związek Firm Public Relations, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, nr rachunku: 40 1600 1374 0003 0052 2642 6001, BNP Paribas.

8. Opłata powinna być dokonana w oparciu o fakturę proforma, która zostanie wystawiona i przesłana na wskazany w zgłoszeniu adres, po otrzymaniu przez Biuro prawidłowo wypełnionego zgłoszenia. W tytule przelewu Podmiot Zgłaszający powinien wpisać: Złote Spinacze_numer faktury proforma.

9.  Projekty nieopłacone w wymaganym terminie, nie będą rozpatrywane.

10. Na Podmiot Zgłaszający może zostać naliczona dodatkowa opłata (dalej „Dodatkowa opłata”) w wysokości 100zł + VAT w przypadku każdorazowej ingerencji Organizatora na prośbę Podmiotu Zgłaszającego w przypadku:

10.1. wprowadzania poprawek w Formularzu Zgłoszeniowym zgodnie z §3 ust12.

10.2. wprowadzania poprawek w prezentacji pdf zgodnie z §9 ust.7.

10.3. wprowadzania poprawek w materiałach dodatkowych nieobowiązkowych (film, grafika) zgodnie z §9 ust.7.

11. Na Podmiot Zgłaszający może zostać naliczona Dodatkowa opłata w wysokości 100zł + VAT w przypadku każdorazowej ingerencji Organizatora wynikającej z wprowadzaniem poprawek w Metryczce Formularza Zgłoszeniowego, o których mowa w §3 ust. 9.

12. W przypadku naliczenia Dodatkowych opłat przez Organizatora Projekt zostanie dopuszczony do Konkursu wyłącznie po wniesieniu stosownej opłaty przez Podmiot Zgłaszający do czasu ogłoszenia nominacji w przypadku §5 ust. 10.1. oraz §5 ust11. lub do czasu rozpoczęcia obrad Jury dnia 22 października 2018 r. w przypadku §5 ust. 10.2. i 10.3.

 

§ 6          JURY

 1. Skład jury Złotych Spinaczy jest powoływany przez Zarząd ZFPR przed rozpoczęciem każdej edycji Konkursu (dalej „Jury” lub „Jurorzy”). W skład Jury wchodzą przedstawiciele organizacji biznesowych i pozarządowych, autorytety środowiska mediów oraz praktycy i eksperci branży PR w Polsce.  Skład Jury dostępny jest na http://www.zlotespinacze.pl/jury
 2. Wybór zwycięskich Projektów przez Jury odbywa się w dwóch etapach:
  1. Etap I – głosowanie online, w wyniku których wyłonione zostaną Projekty nominowane (dalej „Etap I”)
  2. Etap II – obrady, podczas których wyłonione zostaną Projekty zwycięskie (dalej „Etap II”)
 3. Każdy z Jurorów jest zobowiązany do:
  1. zachowania poufności, co zaświadcza podpisaniem przed rozpoczęciem każdej edycji Konkursu odpowiedniej klauzuli poufności, której wzór znajduje się na stronie zlotespinacze.pl. Nie podpisanie klauzuli wiąże się z wykluczeniem z prac Jury,
  2. akceptacji zapisów niniejszego Regulaminu,
  3. przestrzegania zasad pracy Jury zawartych w niniejszym Regulaminie,
  4. pełnego, aktywnego, zgodnego z wymaganiami Regulaminu uczestnictwa w pracach Jury (zarówno w pierwszym, jak i w drugim etapie Konkursu).
 4. Zarząd ZFPR powołuje Przewodniczącego Jury danej edycji Konkursu (dalej „Przewodniczący Jury”). Przewodniczący Jury należy do jednej z trzech grup jurorskich i bierze czynny udział w głosowaniu na Etapie I i II Konkursu. Przewodniczący Jury jest obecny na wszystkich spotkaniach Jurorów w Etapie II. Zadaniem Przewodniczącego Jury będzie wspieranie pracy Jurorów oraz pomoc w rozwiązywaniu trudnych kwestii dotyczących oceny Projektów.
 5. Zarząd ZFPR powołuje przewodniczących grupy danej edycji Konkursu (dalej „Przewodniczący Grup”). Zadaniem Przewodniczącego Grupy jest nadzorowanie prac Jury na każdym etapie Konkursu, w tym moderowanie dyskusji oraz kierowanie obradami w Etapie II. Przewodniczący Grupy rozstrzyga trudne kwestie związane z oceną Projektów na poziomie Grupy jurorskiej. Przewodniczący Grupy bierze udział w głosowaniu na Projekty w grupie jurorskiej, do której przynależy.
 6. Jurorzy oceniają Projekty w 4 grupach jurorskich, a każda z grup otrzymuje określoną liczbę Kategorii do oceny (dalej „Grupa jurorska”). Kategorie zostaną przydzielone do Grup jurorskich przed rozpoczęciem obrad i zostaną opublikowane na stronie zlotespinacze.pl.
 7. Juror nie może oceniać Projektów, w przypadku których zaistniał konfliktu interesów (dalej „Konflikt interesów”).
 8. Za Konflikt interesów uznaje się:
  1. jakikolwiek związek z ocenianym Projektem, w tym współautorstwo Projektu lub wykonywanie jakichkolwiek działań w zakresie Projektu;
  2. udział w Projekcie jako przedstawiciel organów władzy publicznej lub instytucji prawa publicznego, dla której lub na której zlecenie był realizowany Projekt.
  3. pokrewieństwo drugiego stopnia, związek małżeński, lub związek o charakterze nieformalnym z autorem/autorami Projektu lub członkami władz Podmiotu Zgłaszającego lub Podmiotu Współzgłaszającego Projekt;
 9. Juror ma obowiązek powiadomić Organizatora w terminie wskazanym przez Organizatora o istniejących Konfliktach interesów.
 10. Członkowie Jury są zobowiązani do złożenia oświadczenia o braku Konfliktu interesów lub ich istnieniu. W tym celu Juror zaznacza Konflikty interesów lub potwierdza ich brak w dokumencie (oświadczeniu) przesłanym przez Biuro. Uzupełniony dokument Juror przesyła na adres katarzyna.rudzik@zfpr.pl w terminie wskazanym przez Organizatora, nie później niż przed rozpoczęciem Etapu I głosowania.
 11. W przypadku istniejących Konfliktów interesów Juror nie ocenia Projektów, w których zaistniał Konflikt, ocenia natomiast pozostałe Projekty z Kategorii, w której występuje skonfliktowany Projekt:
  1. Podczas głosowania w Etapie I Projekty skonfliktowane będą zaznaczone w systemie i nie będą aktywne.
  2. Podczas głosowania w Etapie II Juror jest zobowiązany wyłączyć się z dyskusji oraz głosowania nad danym Projektem. Juror na czas dyskusji i głosowania pozostaje w sali obrad i może zabrać głos jedynie na wniosek Przewodniczącego Grupy.

 

§ 7          ETAP I KONKURSU

 1. Celem Etapu I jest wyłonienie najlepszych Projektów i sporządzenie listy Nominowanych Projektów, które zostaną zakwalifikowane do Etapu II (dalej „Nominowani”).
 2. Etap I trwa od 10 do 24 września 2018 roku. W szczególnych przypadkach Organizator może na wniosek Jurorów lub z własnej inicjatywy przedłużyć czas trwania Etapu I.
 3. Na Etapie I Jurorzy otrzymują od Organizatora indywidualne dane dostępu do platformy, na której znajdują się Projekty biorące udział w Konkursie. Jurorzy głosują na Projekty online poprzez platformę we wskazanym w §7 ust. 2 terminie.
 4. Głosowanie każdego z Jurorów na Etapie I jest tajne.
 5. Na Etapie I Projekty są oceniane zgodnie z przyjętymi w Regulaminie kryteriami.
 6. Projekty w Kategoriach głównych i Kategoriach sektorowych są oceniane zgodnie z poniższymi kryteriami.
  1. WYZWANIE – w tym wymiarze Jurorzy oceniają stopień trudności zadania, jakie zostało postawione przed Zgłaszającym. Pod uwagę będą brane w szczególności: kontekst społeczny i uwarunkowania rynkowe, na ile cele Projektu były ambitne i trudne, złożoność całego przedsięwzięcia, zakładany rezultat biznesowy oraz warunki ekonomiczne realizacji (dostępny budżet); Za ten obszar Projekt może otrzymać od 0 do 10 punktów.
  2. DIAGNOZA (research & insight) – w tym wymiarze Jurorzy oceniają złożoność i głębokość analizy przeprowadzonej przez Zgłaszającego oraz jakość wyprowadzonych na tej podstawie wniosków i kluczowych obserwacji (insights), które zdeterminowały obranie konkretnej strategii. Na szczególne docenien     ie będą zasługiwać zgłoszenia, które wykażą zastosowanie niestandardowych metod diagnostycznych, wykraczających poza analizę danych i informacji powszechnie dostępnych (desk research). Za ten obszar Projekt może otrzymać od 0 do 10 punktów.
  3. STRATEGIA – w tym wymiarze Jurorzy oceniają trafność wytyczonej przez Zgłaszającego drogi do celu. Krytycznej ocenie będzie poddana umiejętność logicznej interpretacji wniosków z analizy zagadnienia dla zdefiniowania niestandardowych środków oddziaływania na grupy docelowe i określenia optymalnego planu działań komunikacyjnych, zarówno od strony strategicznej (logika w obraniu właściwego kierunku), jak i taktycznej (dobór narzędzi). Za ten obszar Projekt może otrzymać od 0 do 10 punktów.
  4. KREACJA – w tym wymiarze Jurorzy dokonują oceny na ile działania zrealizowane przez Zgłaszającego są innowacyjne, przełamują utarte stereotypy i wytyczają nowe/unikalne kierunki dla działań komunikacyjnych. Za ten obszar Projekt może otrzymać od 0 do 10 punktów
  5. EFEKTYWNOŚĆ – to szczególnie istotny wymiar oceny prac zgłaszanych do Konkursu. Punkty w tej kategorii Jurorzy będą przyznawać za udokumentowane i/lub uwiarygodnione efekty przeprowadzonych działań. Parametry ilościowe (OUTPUT) takie jak AVE, impresje, dotarcie, czy przedstawione zasięgowe publikacje będą punktowane dodatnio, jednak na szczególne wyróżnienie będą zasługiwać zgłoszenia, które wykażą jakościową zmianę postaw/nastawień w grupie/grupach decelowej/ych (OUTCOME), która umożliwiła realizację założonych celów. Projekty/kampanie, które w udokumentowany sposób wykażą osiągnięcie założonego celu biznesowego (IMPACT), będą przez jurorów oceniane szczególnie wysoko. Za ten obszar Projekt może otrzymać od 0 do 10 punktów
 7. Ocena Projektów w Kategoriach Głównych i Kategoriach Sektorowych następuje w systemie punktowym. Każdy z Jurorów oceniając poszczególne zgłoszenie może przyznać Projektowi od 0 do 10 punktów w każdym z pięciu obszarów. Projekt może otrzymać maksymalnie 50 punktów.
 8. Projekty w Kategoriach Specjalnych są oceniane zgodnie z poniższymi kryteriami:
  1. w kategorii „Research&Insight” – za rzetelność oceny uwarunkowań zewnętrznych i/lub wewnętrznych  związanych z przedmiotem programu/kampanii i trafność diagnozy, która pozwoliła na obranie optymalnej strategii działania i doprowadziła do realizacji zakładanych celów; Projekt może otrzymać od 0 do 10 punktów.
  2. w kategorii „Kreatywność” – za unikalne, innowacyjne i niestandardowe podejście do realizacji powierzonego zadania, które zaowocowało nieprzeciętnymi wynikami oraz wyznaczyło nowy kierunek działań komunikacyjnych; Projekt może otrzymać od 0 do 10 punktów.
  3. w kategorii „Efektywność” – za udokumentowane osiągnięcie założonych celów, w szczególności biznesowych takich jak: wzrost sprzedaży; wzrost świadomości i/lub rozpoznawalności produktu, usługi, marki bądź kluczowego zagadnienia oraz zmianę postaw prowadzącą do wykreowania pożądanych preferencji odbiorców przekazu. Projekt może otrzymać od 0 do 10 punktów.
 9. Ocena projektów w Kategoriach Specjalnych następuje w systemie punktowym. Projekt może otrzymać maksymalnie 10 punktów.
 10. Podczas liczenia punktów Audytor będzie odrzucał skrajne oceny (najniższą i najwyższą), którą otrzymał dany Projekt.
 11. Do Etapu II przechodzą, czyli są nominowane 3 najwyżej ocenione projekty w każdej z 34 Kategorii, przy czym warunkiem otrzymania nominacji jest uzyskanie minimum 28 punktów w Etapie I. Nominowanych w poszczególnych Kategoriach może być więcej w przypadku, gdy kilka Projektów uzyska taką samą liczbę punktów.
 12. Jurorzy oceniają Projekty pełnymi Kategoriami, tzn. aby karta oceny danego Jurora została zaakceptowana przez system muszą być ocenione wszystkie Projekty we wszystkich przydzielonych Kategoriach.
 13. Organizator jest uprawniony do pozbawienia Jurora prawa do pracy w kolejnych etapach oceny w przypadku gdy Juror nie zagłosuje na wszystkie Projekty biorące udział w Konkursie w Kategoriach, do których został przypisany.

 

§ 8          ETAP II KONKURSU

 1. Lista Projektów zakwalifikowanych do Etapu II zostanie opublikowana na stronie Konkursu http://www.zlotespinacze.pl w dniu 3 października 2018 r. Tego samego dnia Nominowani otrzymają również potwierdzenie mailowe z listą wszystkich nominowanych Projektów.
 2. Nominowani są zobowiązani dostarczyć wymagane materiały do oceny w Etapie II w nieprzekraczalnym terminie do 16 października 2018 r. do godz. 12:00.
 3. Materiały przesyłane do Etapu II powinny zawierać:
  • prezentację (obowiązkowo) – w formacie pdf, wielkość: maksymalnie 20 slajdów. Prezentacja może zawierać linki do stron www, badań oraz wykresy i inne elementy graficzne
  • film (nieobowiązkowo) – jeden film w formacie mp4, długość: maksymalnie 3 min, waga: maksymalnie do 200 MB
  • grafikę (nieobowiązkowo) – jeden poster, będący graficzną formą krótkiej prezentacji Projektu w formacie A3, zapisany w wysokiej rozdzielczości w dwóch formatach: JPG oraz PDF.
  • Nominowani w Kategorii Custom Publishing mogą ponadto przesłać do Biura ZFPR materialną formę zgłaszanego Projektu (nieobowiązkowo) w liczbie maksymalnie 15 sztuk, które zostaną przekazane Jurorom Konkursu w dniu obrad.
 4. Prezentacja pdf i materiały dodatkowe (film, grafika) muszą być przesłane przez Nominowanych na wskazany przez Organizatora serwer. Każdy z przesyłanych materiałów (prezentacja pdf, film, grafika) powinien być odpowiednio nazwany i zawierać skróconą nazwę kategorii, skróconą nazwę projektu, skróconą nazwę firmy zgłaszającej oraz rodzaj materiału: prezentacja, poster, film. Na przykład: Launch_ABC_ZFPR_prez lub Launch_ABC_ZFPR_poster.
 5. Jeżeli dany Projekt jest nominowany w więcej niż jednej Kategorii, materiały dotyczące tego Projektu muszą być zamieszczone na serwerze w tylu Kategoriach w ilu Projekt otrzymał nominację.
 6. Organizator przekaże Nominowanym dane dostępowe do serwera dnia 3 października 2018r.
 7. W przypadku zaistnienia pomyłek lub błędów w treści prezentacji PDF oraz przesłania niepoprawnych materiałów dodatkowych: film i grafika istnieje możliwość przesłania do Organizatora poprawnych materiałów lecz nie później niż dnia 21 października 2018r. godz. 12:00. Organizator pobierze opłatę za dokonane zmiany zgodnie z §5 ust.10.2. i 10.3.
 8. Nominowani, na wezwanie Jury lub Organizatora, zobowiązani są do udzielenia szczegółowych wyjaśnień dot. realizacji Projektów w drodze wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej z Biurem. Korespondencja e-mailowa/notatka z rozmowy telefonicznej, sporządzona przez Biuro, zostanie dołączona do pozostałej dokumentacji Projektu. Udzielone odpowiedzi będą stanowić element całościowej oceny Projektu.
 9. Przesyłając materiały do oceny w Etapie II każdy Nominowany zobowiązany jest jednocześnie do załączenia materiałów na Galę Konkursu (dalej „Gala). Materiały te obejmują:
  1. krótki opis Projektu (obowiązkowo), który zostanie odczytany w trakcie Gali. W przypadku otrzymania kilku Nominacji tego samego Projektu, opisy muszą się od siebie różnić. Opis nie może przekraczać 250 znaków ze spacjami i musi zostać zapisany w formacie PDF.
  2. zdjęcia (obowiązkowo) – maksymalnie 15 sztuk, ale nie mniej niż 7 w możliwie najlepszej jakości i/lub
  3. film (nieobowiązkowo) – maksymalnie do 3 min lub 15 sekundowy, będący gotowym materiałem do wyświetlenia podczas Gali. Filmy powinny być w możliwie najlepszej jakości, w formacie mp4. W przypadku przesłania dłuższego filmu Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia materiału bez akceptacji Zgłaszającego do 15 sekund wyświetlanych w trakcie Gali. Zgłaszający może przesłać maksymalnie dwa materiały wideo.
 10. Spotkania Grup jurorskich odbędą się w dniach 22 i 23 października 2018 roku.
 11. Podczas spotkań dokonana będzie ostateczna ocena Projektów nominowanych. Jurorzy zdecydują o przyznaniu statuetek:
  1. Złotego Spinacza (dalej „Złoty Spinacz”)
  2. Srebrnego Spinacza (dalej „Srebrny Spinacz”)
  3. Brązowego Spinacza (dalej „Brązowy Spinacz”)
 12. Jurorzy mogą także zdecydować o nieprzyznaniu statuetki (dalej „Nagroda” lub „Statuetka”) zgodnie z § 10.
 13. Obecność na spotkaniu Grupy jurorskiej jest obowiązkowa.
 14. Warunkiem koniecznym do uczestnictwa Jurora w obradach  jest wcześniejsze zapoznanie się z dostarczonymi materiałami nadesłanymi do Etapu II, które będą dostępne w systemie.
 15. Podczas obrad na Etapie II ocenie podlegać będą Projekty, które otrzymały nominację w wyniku głosowania Jury w Etapie I. Na Etapie II:
  1. Obrady odbywają się kolegialnie.
  2. Decyzje zapadają bezwzględną większością głosów.
  3. Obrady zakończone są jawnym głosowaniem dotyczącym poszczególnych Projektów.
  4. Werdykt Grupy jurorskiej jest ostateczny i nie podlega reklamacji.
  5. Podczas dyskusji i w trakcie głosowania obecny jest Audytor, który czuwa nad prawidłowością głosowania oraz pracownik Biura Organizatora.
  6. Jurorzy są zobowiązani do zachowania najwyższej poufności werdyktu do czasu oficjalnego ogłoszenia wyników Konkursu podczas Gali Złotych Spinaczy, 07 grudnia 2018 r.
 16. Głosowanie w Kategoriach głównych i Kategoriach sektorowych odbywa się zgodnie z poniższymi wytycznymi:
  1. W Kategoriach Głównych i Sektorowych Jurorzy mogą przyznać Złoty, Srebrny i Brązowy Spinacz. W celu przyznania Złotych, Srebrnych i Brązowych Spinaczy, każdy z Projektów znajdujących się na Liście Nominowanych poddany zostaje pod dyskusję, a następnie głosowaniu Jury.
  2. Jurorzy głosując poprzez podniesienie ręki zadecydują o Projektach zwycięskich w poszczególnych Kategoriach.
  3. Jurorzy mogą zdecydować o przyznaniu więcej niż jednej Nagrody Brązowej lub Srebrnej w danej Kategorii, lecz mogą przyznać co najwyżej jedną Nagrodę Złotą.
  4. Inny system głosowania występuje w Kategoriach specjalnych. Proces przyznawania nagród w Kategoriach specjalnych został opisany w ust. 18.
 17. Głosowanie w Kategoriach specjalnych odbywa się zgodnie z poniższymi wytycznymi:
  1. W ocenie Kategorii Specjalnych Jurorzy przyznają wyłącznie jednego Złotego Spinacza w Kategorii. W celu przyznania Złotych Spinaczy, każdy z Projektów znajdujących się na Liście Nominowanych poddany zostaje pod dyskusję, a następnie głosowaniu Jury.
  2. Jurorzy, głosując poprzez podniesienie ręki, zadecydują o Projekcie zwycięskim w danej Kategoriach.
  3. Każdy Juror dysponuje jednym głosem, który może oddać poprzez podniesienie ręki na jeden Projekt w Kategorii
 18. Projekty w Etapie II są oceniane zgodnie z poniższymi kryteriami:
  1. BRĄZOWY SPINACZ – Good PR practice, czyli dobra rzetelnie przeprowadzona praca, bez braków, ale też bez spektakularnych rozwiązań;
  2. SREBRNY SPINACZ – Exceptional achievement in public relations, czyli bardzo dobra praca, która może się wylegitymować mierzalnym i udokumentowanym sukcesem;
  3. ZŁOTY SPINACZ – Excellence in public relations, czyli praca budząca uznanie i podziw. Benchmark, który Organizator chce promować w branży jako wzór do naśladowania.
 19. Werdykt Jury nie podlega dyskusji i nie może być przedmiotem reklamacji. Jury nie ma obowiązku uzasadniania swoich wyborów i ocen.

 

§ 9          NIEPRZYZNANIE NAGRODY

 1. Jury może zdecydować o nieprzyznaniu Nagrody w danej Kategorii. Statuetka w danej Kategorii nie zostanie przyznana, jeśli decyzja o nieprzyznaniu Nagrody w danej Kategorii zostanie podjęta w głosowaniu „o nieprzyznanie nagrody” przez 60% składu Jury z danej Grupy jurorskiej (z wyłączeniem Konfliktów interesów).
 2. W sytuacji, gdy jeden z Projektów nominowanych z przyczyn regulaminowych zostanie odrzucony z Konkursu, na jego miejsce wchodzi kolejny Projekt z Listy Projektów Nominowanych, spełniający wymogi regulaminowe.

 

§ 10        NAGRODY

 1. Nagrodą w Konkursie jest Statuetka, odpowiednio Złoty, Srebrny lub Brązowy Spinacz, wręczana podczas Gali Złote Spinacze 7 grudnia 2018r.
 2. Zaproszenia na Galę można zakupić w Biurze ZFPR po dokonaniu rejestracji w dedykowanym systemie rejestracji i sprzedaży biletów. Koszt zaproszenia wynosi:
  dla członków ZFPR:
  - w strefie II: 500 zł netto + 23% VAT
  - w strefie I: 600 zł netto + 23% VAT
  dla agencji i podmiotów prawnych niezrzeszonych w ZFPR:
  - w strefie II: 600 zł netto + 23% VAT
  - w strefie I: 700 zł netto + 23% VAT
 3. Podmiot Zgłaszający, który zdobył Brązowego, Srebrnego bądź Złotego Spinacza otrzymuje jedną Statuetkę, bez względu na ilość Podmiotów Współzgłaszających.
 4. Dodatkowe Statuetki można zamówić w Biurze ZFPR po wypełnieniu i przesłaniu formularza zamówienia. Koszt Statuetki wynosi 650 zł netto + 23% VAT.
 5. W przypadku przejścia projektu na Listę Nominowanych wybrane dane podane w Zgłoszeniu, w tym w szczególności: „Tytuł projektu”, „Nazwa podmiotu zgłaszającego projekt” oraz „Nazwa podmiotów współzgłaszających projekt” zostaną upublicznione w informacjach prasowych, na stronie internetowej Konkursu i Organizatora, w mediach społecznościowych oraz innych miejscach i formach nieujętych w Regulaminie. Ponadto, w przypadku otrzymania Nagrody wymienione dane zostaną wyświetlone podczas Gali Konkursu i umieszczone na Statuetce.
 6. Projekty Nominowane mogą wziąć udział w Konkursie na Nagrodę Publiczności. Nagrodą w konkursie jest Statuetka przyznana w trakcie Gali. Zasady udziału w konkursie na Nagrodę Publiczności opisane są w oddzielnym dokumencie: Regulaminie konkursu na Nagrodę Publiczności, który jest dostępny na stronie zlotespinacze.pl.

§ 11        NAGRODA „NAJLEPSZY W KONKURSIE”

 1. W ramach Konkursu zostanie wyłoniona najlepsza firma w Konkursie (dalej: „Najlepszy w konkursie”)
 2. W celu wyłonienia „Najlepszego w konkursie” zostanie przeprowadzony ranking podmiotów biorących udział w Konkursie według punktacji:
  2.1. Złoty Spinacz – 7 punktów
  2.2. Srebrny Spinacz – 4 punkty
  2.3. Brązowy Spinacz – 2 punkty
 3. W przypadku Współzgłoszenia, każdy z Podmiotów Współzgłaszających otrzyma:
  3.1. Złoty Spinacz – 3 punkty
  3.2. Srebrny Spinacz – 2 punkty
  3.3. Brązowy Spinacz – 1 punkt.
 4. Podmiotowi, który zdobędzie tytuł „Najlepszego w konkursie” podczas Gali zostanie wręczony Tytanowy Spinacz.

 

§ 12        UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW Z UWAGI NA ROSNĄCE ZAINTERESOWANIE KONKURSEM

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania zgłoszonych Projektów i nadesłanych materiałów z Etapu I i II, w formie pełnej lub skróconej, do ich publicznej prezentacji na stronie www.zlotespinacze.pl, platformie do publikacji nagrodzonych Projektów oraz innych miejscach i formach nieujętych w Regulaminie.
 2. W zakresie w jakim zgłoszone Projekty i nadesłane materiały Etapu I i II stanowią utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 880, z późn. zm.) Podmioty Zgłaszające udzielają Organizatorowi nieodpłatnej licencji wyłącznej (z prawem udzielania sublicencji), nieograniczonej terytorialnie i czasowo, do korzystania ze zgłoszonych Projektów i nadesłanych materiałów, z Etapu I i II, w zamian za możliwość uczestniczenia w Konkursie oraz promocji Podmiotów Zgłaszających. Licencja obejmuje korzystanie ze zgłoszonych Projektów i nadesłanych materiałów z Etapu I i II na następujących polach eksploatacji:
  2.1. Wprowadzanie do pamięci komputera w celu przygotowania do rozpowszechniania;
  2.2. Wprowadzanie do pamięci serwera w celu udostępniania na stronie www.zlotespinacze.pl, platformie nagrodzonych Projektów oraz w innych serwisach sieciowych (uploading);
  2.3. Udostępnianie, także odpłatne, na stronie www.zlotespinacze.pl, platformie nagrodzonych Projektów oraz w innych serwisach sieciowych;
  2.4. Rozpowszechnianie w internecie drogą przewodową i bezprzewodową;
  2.5. Ściągnięcie utworu zapisanego w pamięci serwera (downloading);
  2.6. Utrwalanie, a także trwałe lub czasowe zwielokrotnianie, w całości lub części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności dla celów wprowadzania, wyświetlania, stosowania i przekazywania i przechowywania, wydanie drukiem, a także wytworzenia egzemplarzy dowolną techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2.7. Wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy zgłoszonych Projektów i nadesłanych materiałów;
  2.8. Przechowywanie zgłoszonych Projektów i nadesłanych materiałów, zestawienie z innymi utworami.
 3. Podmiot Zgłaszający oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do zgłoszonych Projektów, i nadesłanych materiałów w zakresie niezbędnym do korzystania z nich na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Podmiot Zgłaszający wyraża zgodę na przekazywanie przez Organizatora zgłoszonych Projektów i nadesłanych materiałów z Etapu I i II Uniwersytetom i placówkom naukowym do wykorzystania jako materiały edukacyjne.

 

§ 13        KOMISJA ETYCZNA KONKURSU ZŁOTE SPINACZE

 1. Jurorzy, uczestnicy Konkursu oraz osoby nieuczestniczące w Złotych Spinaczach mogą zgłaszać wątpliwości dotyczące zasad etycznego prowadzenia Projektu biorącego udział w Konkursie. Uwagi należy kierować do Organizatora na adres mailowy katarzyna.rudzik@zfpr.pl. W przypadku podejrzenia naruszenia zasad etyki PR lub łamania zapisów Kodeksu Dobrych Praktyk ZFPR oraz innych etycznych kodeksów branżowych, sprawa będzie rozstrzygana przez sześcioosobową komisję etyczną (dalej „Komisja etyczna”).
 2. Skład Komisji etycznej i tryb jej powoływania: Komisja etyczna powoływana jest na pierwszym spotkaniu jurorskim. W skład sześcioosobowej Komisji etycznej wchodzi:
           2.1. czterech przedstawicieli Jury – wybranych z grupy jurorskiej, w której zgłoszony jest Projekt podejrzany o naruszenie zasad etycznych. Kandydaci zgłaszani są przez przedstawicieli Jury lub sami przedstawiają swoje kandydatury.
          2.2. dwóch przedstawicieli Zarządu ZFPR – wydelegowanych przez Zarząd ZFPR
 3. Zakres działań Komisji etycznej: Komisja rozstrzyga sprawy, które dotyczą podejrzenia naruszenia zasad etyki PR, tj. działań niezgodnych z ogólnie przyjętymi normami prowadzenia profesjonalnych działań PR lub naruszenia zasad kodeksów branżowych (Kodeksu Dobrych Praktyk ZFPR oraz innych etycznych kodeksów branżowych). W przypadku, gdy w opinii komisji złożony wniosek nie dotyczy kwestii natury etycznej, komisja może podjąć decyzję o jego oddaleniu.
 4. Składanie wniosków: Wnioski o podejrzenie naruszenia zasad etycznych w stosunku do uczestniczących w Konkursie Projektów mogą być składane przez: podmioty uczestniczące w Konkursie, podmioty, które nie biorą udziału w Złotych Spinaczach, jak również przez Jurorów oceniających projekty. Wnioski należy przesłać drogą mailową na adres Organizatora: katarzyna.rudzik@zfpr.pl. Komisja etyczna nie rozpatruje wniosków anonimowych. Wnioskodawca zobowiązany jest do przekazania swoich danych personalnych (imię i nazwisko), nazwy firmy, którą reprezentuje, danych kontaktowych (adres email, numer telefonu). W składanym wniosku należy szczegółowo opisać zaistniałą sytuację. Komisja etyczna może poprosić wnioskodawcę o przesłanie dokumentacji dowodowej lub o spotkanie, w celu pełniejszego zapoznania się ze sprawą.
 5. Tryb pracy Komisji: po otrzymaniu wniosku Komisja ma 7 dni roboczych na przedstawienie opinii w rozpatrywanej sprawie lub podjęcie decyzji o oddaleniu wniosku. Opinia komisji zostanie przesłana do zainteresowanych stron drogą mailową przez Biuro ZFPR. Decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów przez co najmniej 2/3 członków komisji.   Członkowie Komisji mogą obradować za pomocą poczty elektronicznej lub podczas bezpośredniego spotkania.
 6. Dopóki Komisja nie wyda oświadczenia informującego o złamaniu zasad etycznych przez Projekt uczestniczący w Złotych Spinaczach, Projekt bierze udział w Konkursie na normalnych zasadach. Działania komisji są tajne, a informacje dotyczące rozpatrywanych przez komisję spraw nie są przekazywane Jurorom (z wyłączeniem sytuacji, gdy osobą wnioskującą jest Juror – w tym przypadku może być on poproszony przez Komisję o przekazanie dodatkowych wyjaśnień lub dokumentacji potwierdzającej naruszenie zasad etycznych).
 7. Wyłączanie: Członek komisji jest wyłączany automatycznie z prac nad wydaniem opinii w sytuacji, gdy:
  1. jest stroną w sprawie
  2. sprawa  dotyczy jego małżonka bądź krewnych
 8. Członek komisji może być wyłączony z postępowania na pisemne żądanie jednej ze stron lub na własny wniosek, jeśli istnieją jakiekolwiek wątpliwości lub przypuszczenia, że powiązanie ze stroną/-ami postępowania może wywołać wątpliwości co do jego bezstronności.
 9. Informowanie o decyzjach: Decyzje Komisji sporządzane są w formie pisemnej. Po wydaniu opinii jest ona przesyłana drogą mailową do zainteresowanych stron przez Biuro ZFPR. W przypadku decyzji o dyskwalifikacji Projektu, zostaje on wycofany z Konkursu, a o tym fakcie informowani są Jurorzy. Dodatkowo w przypadku, gdy dyskwalifikacji podlega projekt Finałowy, informacja o tym fakcie zostaje umieszczona na stronie internetowej poświęconej Konkursowi.

 

§ 14        REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem e-mail na adres katarzyna.rudzik@zfpr.pl, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia podstawy reklamacji, nie później niż do dnia 1 grudnia 2018 r.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane personalne (imię i nazwisko), nazwy firmy, którą reklamujący reprezentuje, w tym jego adres e-mail, oraz wskazywać powód reklamacji oraz jej dokładny opis.
 3.  Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Organizator zwróci się do Uczestnika składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. O rozpatrzeniu i wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez wiadomość e - mail.
 5. Reklamacje co do werdyktu Jury Organizator pozostawia bez rozpoznania.

 

§ 15        DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Konkursu jest Organizator.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność ich przetwarzania do wykonania umowy polegającej na świadczeniu przez Organizatora drogą elektroniczną usług za pomocą platformy www.zlotespinacze.pl dla celów Konkursu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawy z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („RODO”).
 3. Dane przetwarzane będą również w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi w związku z prowadzonym Konkursem i innymi świadczeniami związanymi z Konkursem - podstawą prawną przetwarzania w tym przypadku  jest uzasadniony interes Organizatora art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Dane przetwarzane mogą być również w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera - podstawą prawną przetwarzania w tym przypadku jest zgoda Uczestnika Konkursu - art. 6 ust. 1 lit a RODO;
 5. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przechowywane do czasu zakończenia i rozliczenia  ostatniej edycji konkursu Złote Spinacze.
 6. Dostęp do danych osobowych Uczestników mają:
  1. Pracownicy Organizatora odpowiedzialni za organizację Konkursu,
  2. Podmioty współpracujące z Organizatorem, obsługujące systemy informatyczne platformy www.zlotespinacze.pl.
 7. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych, jak również wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez Organizatora danych osobowych. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednak ich niepodanie przez Uczestnika lub niewyrażenie przez niego zgody na ich przetworzenie w celu przeprowadzenia Konkursu uniemożliwia wzięcie udziału Konkursie.
 8. Dane osobowe Uczestników nie są wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
 9. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w każdym przypadku uznania, że doszło do naruszenia jego danych osobowych.

 

§ 16        POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator Złotych Spinaczy zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu. Każda zmiana będzie miała formę pisemną i będzie publikowana na stronie www.zlotespinacze.pl w  postaci stosownych aneksów.
 2. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu zakończenia poszczególnych etapów Konkursu. Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o ewentualnych zmianach harmonogramu Konkursu pisemnie (mailem).
 3. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu uprawnia Organizatora do podjęcia decyzji o wykluczenia Projektu z Konkursu lub utracie Uczestnika prawa do Nagrody.
 4. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą platformy http://www.zlotespinacze.pl (Strona Konkursowa), niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, z późn. zm.). Usługodawcą, świadczącym usługi drogą elektroniczną jest Organizator. Świadczone usługi obejmują: informowanie użytkowników o Konkursie i umożliwienie zapoznawania się z treściami udostępnionymi przez Organizatora, umożliwienie zgłoszenia Projektu oraz przesłania materiałów. Usługi świadczone są nieodpłatnie. Językiem platformy http://www.zlotespinacze.pl jest język polski. Warunkiem technicznym skorzystania z platformy http://www.zlotespinacze.pl  (Strony Konkursowej), i świadczonych za jej pomocą usług, jest korzystanie z komputera osobistego z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową Internet Explorer w wersji 9 lub wyższej, lub przeglądarkę Opera, Mozilla Firefox lub Google Chrome w aktualnej wersji.   
 5. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Biuro ZFPR: Związek Firm Public Relations, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, e-mail: info@zfpr.pl, Tel. (22) 555 33 30. Osoby kontaktowe: Katarzyna Rudzik, katarzyna.rudzik@zfpr.pl, tel. 531 848 470.
   
POBIERZ REGULAMIN 2018

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI ZWIĄZKU FIRM PUBLIC RELATIONS

1. INFORMACJE OGÓLNE

W niniejszym dokumencie przedstawiamy szczegółowe informacje i zasady przetwarzania przez Związek Firm Public Relations z siedzibą w Warszawie danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz przepisami prawa obowiązującymi w Polsce w zakresie ochrony danych osobowych. 

2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH. DANE KONTAKTOWE.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Związek Firm Public Relations z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z nami drogą elektroniczną na adres e-mail info@zfpr.pl  lub pisemnie na adres Związku Firm Public Relations wskazany powyżej.

3. PODSTAWA PRAWNA I CEL PRZETWARZANIA.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Związek Firm Public Relations:

 • w oparciu o udzieloną przez Państwa zgodę w celu objętym tą zgodą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w szczególności w celu wysyłania materiałów handlowych, informacyjnych, newsletterów, materiałów prasowych, informacji o wydarzeniach organizowanych przez nasz Związek, szkoleniach   za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 • w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Związku Firm Public Relations w szczególności obowiązków związanych z podatkami lub prowadzeniem rachunkowości zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, 
 • w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Związek Firm Public Relations, w tym w celu utrzymywania z Państwem relacji biznesowych lub prowadzenia marketingu naszych usług, w celu wysyłania Państwu informacji prasowych na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

Przetwarzamy jedynie takie Państwa dane, które są niezbędne do realizacji celów opisanych powyżej. 

4. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH INNYM PODMIOTOM

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie (np. naszym podwykonawcom), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej na piśmie i wyłącznie na nasze polecenie.

5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH I UPRAWNIENIA, KTÓRE PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH.   

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności:

 • do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych,
 • do momentu cofnięcia Państwa zgody na przetwarzanie danych (jeżeli nie ma innej podstawy przetwarzania).

Jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwo zgody jesteście Państwo uprawnieni do wycofania takiej zgody w każdej chwili. Cofnięcie zgody na przetwarzanie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do dnia cofnięcia zgody.

W każdym momencie mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia tych danych.

Ponadto macie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub wysyłania informacji prasowych.

W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt na adres siedziby Związku Firm Public Relations lub adres email wskazane w punkcie 2.

6. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez Związek Firm Public Relations danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. WYKORZYSTANIE "COOKIES" NA NASZYCH STRONACH INTERNETOWYCH

Witryna zfpr.pl używa cookies. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

8. W JAKI SPOSÓB ZABEZPIECZAMY DANE OSOBOWE.

W celu zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i adekwatności danych osobowych, a także zabezpieczenia danych przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub przetworzeniem stosujemy niezbędne i wymagane obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne i organizacyjne.

 Stosujemy również środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Państwa danych osobowych.

9. ZMIANY NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na naszej stronie internetowej.

10. KONTAKT ZE ZWIĄZKIEM FIRM PUBLIC RELATIONS.

Wszelkie pytania związane z niniejszą Polityką Prywatności prosimy kierować na dane kontaktowe wskazane w pkt 2.

POBIERZ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI
 

ZFPR

ul. Czerska 8/10

00-732 Warszawa

info@zfpr.pl

22 555 33 30

Katarzyna Rudzik

Menedżer ZFPR

katarzyna.rudzik@zfpr.pl

tel.+48 531 848 470