Trwa przesyłanie głosów. Nie zamykaj okna przeglądarki!

Warunki zgłoszenia

Start zgłoszeń: 13 lipca 2021 r.

I termin zgłoszeń

od 13 lipca do 9 sierpnia

750 zł netto + VAT

Opłata za zgłoszenie do jednej kategorii dla firm zrzeszonych w ZFPR

 

950 zł netto + VAT

Opłata za zgłoszenie do jednej kategorii dla firm niezrzeszonych w ZFPR

 

200 zł netto + VAT

Opłata za współzgłoszenie do jednej kategorii*

II termin zgłoszeń

od 10 sierpnia do 2 września

975 zł netto + VAT

Opłata za zgłoszenie do jednej kategorii dla firm zrzeszonych w ZFPR

 

1175 zł netto + VAT

Opłata za zgłoszenie do jednej kategorii dla firm niezrzeszonych w ZFPR

 

200 zł netto + VAT

Opłata za współzgłoszenie do jednej kategorii*

III termin zgłoszeń

od 3 września do 9 września

1950zł netto + VAT

Opłata za zgłoszenie do jednej kategorii dla firm zrzeszonych w ZFPR

 

2350 zł netto + VAT

Opłata za zgłoszenie do jednej kategorii dla firm niezrzeszonych w ZFPR

 

200 zł netto + VAT

Opłata za współzgłoszenie do jednej kategorii*

*Współzgłoszenie: Współzgłaszający będący klientem agencji należącej do ZFPR nie ponosi dodatkowych opłat. Każde kolejne współzgłoszenie jest obowiązkowo dodatkowo płatne. Opłata za współzgłoszenie może zostać doliczona do opłaty zgłoszeniowej lub dokonana bezpośrednio przez Podmiot Współzgłaszający.

 

Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego zgłoszenia, zostanie wystawiona faktura proforma, na postawie której dokonywana będzie płatność.

 

Ogłoszenie nominacji: 7 października 2021

 

Gala wręczenia nagród: 3 grudnia 2021

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

  1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Złote Spinacze” (dalej „Konkurs” lub „Złote Spinacze”) jest Związek Firm Public Relations z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000062388, NIP: 9512004715, REGON: 017240202 (dalej „Organizator”).
  2. Organem decyzyjnym w sprawach porządkowych i spornych jest Zarząd ZFPR.
  3. Za sprawy organizacyjne Konkursu, w tym w szczególności: organizację poszczególnych etapów Konkursu, przyjmowanie zgłoszeń projektów, przegląd dokumentacji zgłoszeń pod względem formalnym, organizację obrad i spotkań, odpowiadają przedstawiciele biura Organizatora (dalej „Biuro”).
  4. Partnerem merytorycznym Konkursu jest Deloitte Advisory sp. z o.o. sp. k. (dalej „Partner merytoryczny” lub „Deloitte”). Do zadań Partnera merytorycznego należy czuwanie nad zgodnością prac Jury z postanowieniami niniejszego regulaminu (dalej „Regulamin”) oraz sprawdzanie i potwierdzanie wyników głosowania na zasadach określonych w Regulaminie, a także dokonywanie wykładni Regulaminu na wniosek Organizatora.
  5. Misją Konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat profesjonalnej praktyki public relations, promowanie zawodowego kunsztu i najwyższych standardów w kształtowaniu szeroko pojętych kampanii i polityk informacyjnych.
  6. Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie w drodze głosowania członków Jury najskuteczniejszych, najbardziej kreatywnych, najlepiej dopasowanych i zrealizowanych kampanii public relations i powiązanych dziedzin komunikacji związanych z budowaniem reputacji oraz kształtowaniem i utrwalaniem wzajemnie korzystnych relacji z interesariuszami, zgłoszonych do wybranych kategorii konkursowych (dalej „Kategorie”).

 

 

 

ZOBACZ WIĘCEJ

 

 

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń do XIX edycji konkursu Złote Spinacze

W tym roku konkurs rozgrywany jest w 35 kategoriach.

 

Każdy projekt musi zostać zgłoszony przynajmniej do jednej kategorii głównej.

Dodatkowo ten sam projekt może zostać zgłoszony do:

 – drugiej kategorii głównej,

 – jednej kategorii sektorowej,

 – trzech kategorii specjalnych,

 

Uwaga! Zgłoszenie do każdej kategorii (głównej, sektorowej, specjalnej) wymaga opłaty zgodnie z cennikiem.

 

Poniżej dostępny jest wzór formularza zgłoszeniowego, który umożliwia wcześniejsze wypełnienie wymaganych pól i weryfikację ograniczeń w liczbie znaków w poszczególnych sekcjach. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są tylko poprzez platformę online.

Po wysłaniu zgłoszenia dokonanie poprawek możliwe jest tylko poprzez Organizatora Konkursu i za dodatkową opłatą.

Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z Regulaminem Konkursu.