Brak dostępu do internetu

Prosimy o sprawdzenie połączenia internetowego i otwarcie aplikacji w nowej karcie

Otwórz stronę w nowej karcie

Trwa przesyłanie głosów. Nie zamykaj okna przeglądarki!

Warunki zgłoszenia

Ogłoszenie nominacji: 7 października 2022

I termin zgłoszeń

od 12 lipca do 8 sierpnia

850 zł netto + VAT

Opłata za zgłoszenie do jednej kategorii dla firm zrzeszonych w ZFPR

 

1050 zł netto + VAT

Opłata za zgłoszenie do jednej kategorii dla firm niezrzeszonych w ZFPR

 

300 zł netto + VAT

Opłata za współzgłoszenie do jednej kategorii*

II termin zgłoszeń

od 9 sierpnia do 2 września

1090 zł netto + VAT

Opłata za zgłoszenie do jednej kategorii dla firm zrzeszonych w ZFPR

 

1290 zł netto + VAT

Opłata za zgłoszenie do jednej kategorii dla firm niezrzeszonych w ZFPR

 

300 zł netto + VAT

Opłata za współzgłoszenie do jednej kategorii*

III termin zgłoszeń

od 3 września do 9 września

2180 zł netto + VAT

Opłata za zgłoszenie do jednej kategorii dla firm zrzeszonych w ZFPR

 

2580 zł netto + VAT

Opłata za zgłoszenie do jednej kategorii dla firm niezrzeszonych w ZFPR

 

300 zł netto + VAT

Opłata za współzgłoszenie do jednej kategorii*

*Współzgłoszenie: Współzgłaszający będący klientem agencji należącej do ZFPR nie ponosi dodatkowych opłat. Każde kolejne współzgłoszenie jest obowiązkowo dodatkowo płatne. Opłata za współzgłoszenie może zostać doliczona do opłaty zgłoszeniowej lub dokonana bezpośrednio przez Podmiot Współzgłaszający.

 

Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego zgłoszenia, zostanie wystawiona faktura proforma, na postawie której dokonywana ma być płatność.

 

Gala wręczenia nagród: 2 grudnia 2022

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

  1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Złote Spinacze” (dalej „Konkurs” lub „Złote Spinacze”) jest Związek Firm Public Relations z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa, wpisany do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000062388, NIP: 9512004715, REGON: 017240202 (dalej „Organizator”).
  2. Organem decyzyjnym w sprawach porządkowych i spornych jest Zarząd ZFPR.
  3. Za sprawy organizacyjne Konkursu, w tym w szczególności: organizację poszczególnych etapów Konkursu, przyjmowanie zgłoszeń projektów, przegląd dokumentacji zgłoszeń pod względem formalnym, organizację obrad i spotkań, odpowiadają przedstawiciele biura Organizatora (dalej „Biuro”).
  4. Partnerem merytorycznym i opiekunem prawnym Konkursu jest SKP Ślusarek Kubiak Pieczyk Sp.k. (dalej „Partner merytoryczny” lub „SKP”). Do zadań Partnera merytorycznego należy czuwanie nad zgodnością prac Jury z postanowieniami niniejszego regulaminu (dalej „Regulamin”) oraz nadzór nad sprawdzaniem i potwierdzaniem wyników głosowania na zasadach określonych w Regulaminie, a także dokonywanie wykładni Regulaminu na wniosek Organizatora.
  5. Misją Konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat profesjonalnej praktyki public relations, promowanie zawodowego kunsztu i najwyższych standardów w kształtowaniu szeroko pojętych kampanii i polityk informacyjnych.
  6. Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie w drodze głosowania członków Jury najskuteczniejszych, najbardziej kreatywnych, najlepiej dopasowanych i zrealizowanych kampanii public relations i powiązanych dziedzin komunikacji związanych z budowaniem reputacji oraz kształtowaniem i utrwalaniem wzajemnie korzystnych relacji z interesariuszami, zgłoszonych do wybranych kategorii konkursowych (dalej „Kategorie”).

 

 

ZOBACZ WIĘCEJ

 

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń do XX edycji konkursu Złote Spinacze!

W tym roku konkurs rozgrywany jest w 35 kategoriach.

 

Każdy projekt należy zgłosić do przynajmniej jednej kategorii głównej.

Ten sam projekt można zgłosić dodatkowo do:

 – drugiej kategorii głównej,

 – jednej kategorii sektorowej,

 – trzech kategorii specjalnych.

 

Uwaga! Zgłoszenie do każdej kategorii (głównej, sektorowej, specjalnej) wymaga osobnej opłaty zgodnie z cennikiem.

Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z Regulaminem Konkursu.