Brak dostępu do internetu

Prosimy o sprawdzenie połączenia internetowego i otwarcie aplikacji w nowej karcie

Otwórz stronę w nowej karcie
Twoja sesja wygasła

Prosimy o otwarcie aplikacji w nowej karcie i ponowne zalogowanie się

Otwórz stronę w nowej karcie

Trwa przesyłanie głosów. Nie zamykaj okna przeglądarki!

Kategorie

Główne

projekt prezentujący zbiór działań związanych z prowadzeniem komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej w celu umocnienia reputacji firmy lub instytucji. Działania komunikacyjne powinny obejmować możliwie szeroką grupę interesariuszy od pracowników, klientów i mediów po instytucje rządowe i edukacyjne, środowiska lokalne, organizacje branżowe i opinię publiczną.

wyróżniające się działania public relations poprawiające pozycję rynkową marki produktu konsumenckiego bądź usługi konsumenckiej. W tej kategorii promowane będą autorskie programy i kampanie public relations (w tym kampanie edukacyjne), które odegrały wiodącą rolę w strategii komunikacji/pozycjonowania marki, przyczyniły się do zwiększenia jej świadomości i/lub pomogły zbudować trwalsze relacje z jej docelowymi klientami/konsumentami. W szczególności wyróżniane będą działania/kampanie autorskie, których głównym narzędziem komunikacji były działania public relations.

projekt mający na celu przeciwdziałanie trwającemu lub potencjalnemu kryzysowi dotyczącemu firmy, produktu lub usługi.

projekt kampanii polegającej na komunikacji z szeroko pojętym otoczeniem społecznym, politycznym i legislacyjnym, mający na celu zmianę nastawienia określonych grup interesariuszy, wywarcie presji regulacyjnej, określone zmiany legislacyjne.

działania public relations (w tym działania edukacyjne) zorientowane na realizację ważnych celów społecznych, nastawione na budowę dobra wspólnego wokół czytelnie zdefiniowanych wartości. Działania na rzecz danej grupy społecznej lub zjawiska społecznego np. projekty wspierające filantropię, poprawę statusu słabych i/lub wykluczonych społeczności.

projekt zrealizowany przez podmiot PR bez wynagrodzenia na rzecz organizacji pozarządowej lub instytucji publicznej wspierający budowę dobra wspólnego.

projekt wewnętrzny, którego celem jest budowanie doświadczeń pracowników poprzez komunikację, zmiana lub utrwalenie postaw pracowników i współpracowników czy też zarządzanie zmianą w organizacji. Kampania, w której komunikacja wewnętrzna odgrywa znaczącą rolę we wzmacnianiu zaangażowania pracowników oraz ma istotne przełożenie na kulturę organizacyjną firmy.

wydarzenie lub cykl wydarzeń budujących lub wzmacniających wizerunek firmy, produktu lub usługi.

wydarzenie lub cykl wydarzeń budujących lub wzmacniających wizerunek instytucji publicznych lub NGO, zwracających uwagę na ważne cele lub problemy społeczne.

projekt budujący wizerunek i rozpoznawalność nowego produktu, usługi lub wprowadzanej na rynek firmy.

działania public relations wspierające procesy wdrażania strategii ESG / zrównoważonego rozwoju / społecznej odpowiedzialności w firmach i / lub instytucjach. Zrównoważony rozwój oznacza stosowanie takich rozwiązań gwarantujących dalszy wzrost, dzięki którym dzisiejsze potrzeby mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na bezpieczne i dostatnie życie. ESG odnosi się do środowiskowej, społecznej i zarządczej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Ta kategoria jest przeznaczona dla podmiotów, które realizują praktyki pozytywnie wpływające na społeczeństwo, środowisko naturalne, transparentne zarządzanie, promowanie zrównoważonego i inkluzywnego wzrostu ekonomicznego. Komunikacja w zakresie zrównoważonego rozwoju to zobowiązanie firmy do mówienia szczerze i autentycznie o swojej strategii, celach i wysiłkach w zakresie zrównoważonego rozwoju.

projekt, którego celem jest budowa wizerunku i promocja miejsca, miasta lub regionu.

projekt public relations, który w istotny sposób wykorzystał media społecznościowe jako dominujący kanał „owned”w realizacji strategii komunikacji.

działania public relations zrealizowane dla firmy, produktu lub usługi w obszarze business-to-business, mające na celu wsparcie sprzedaży lub/i budowę wizerunku, produktu lub usługi wśród klientów biznesowych firmy. Typowe działania B2B obejmują relacje z mediami, internetowe działania PR wraz z social media, współpracę strategiczną, zarządzanie kryzysem, opracowanie materiałów korporacyjnych i marketingowych. B2B posiada mniejszy rynek docelowy, dłuższy cykl sprzedaży oraz wieloetapowy proces zakupu, dlatego przy opracowywaniu taktyki należy zwrócić szczególną uwagę na edukację i budowanie relacji z grupą docelową.

kampania informacyjna spółki publicznej skierowana do inwestorów instytucjonalnych, indywidualnych oraz innych uczestników rynku kapitałowego nastawiona na promocję sprzedaży akcji spółki i jej debiut na rynku głównym GPW lub New Connect, a także działania informacyjne związana z wtórną ofertą publiczną akcji (SPO), emisją obligacji lub innym istotnym wydarzeniem w życiu spółki publicznej (np. M&A, rebranding itd.).

działania skierowane do mediów prowadzące do uzyskania publikacji typu „earned”, wykorzystujące wszelkie tradycyjne narzędzia media relations, w tym: informacje prasowe, wywiady, komentarze, pozycjonowanie ekspertów, spotkania, rozwiązania autorskie służące budowaniu wysokiej jakości relacji z przedstawicielami środków masowego przekazu, dzięki którym możliwe jest utrzymywanie dobrej komunikacji firmy/organizacji/marki z otaczającym je środowiskiem publicznym.

kampania wykorzystująca narzędzia PR mające na celu budowanie wizerunku, marki firmy, pracodawcy.

narzędzie public relations wykorzystujące publikację i dystrybucję atrakcyjnych i oryginalnych treści markowych (niereklamowych) do pozyskania zasięgu i potencjalnych klientów. Branded content powstaje w oparciu o dobre zrozumienie potrzeb grupy docelowej, a jego celem jest budowaniu długotrwałych relacji angażujących obie strony przekazu. Działania branded content w sposób szczególny wykorzystują kanały typu „paid”.

narzędzie public relations wykorzystujące tradycyjne (print) oraz elektroniczne formy wydawnicze (np. newslettery, flashbooki i inne formy elektronicznych wydawnictw, nie będących: stronami www, intranetem, dedykowanymi profilami w mediach społecznościowych). Jako narzędzie komunikacji zewnętrznej custom publishing służy osiągnięciu przewagi konkurencyjnej w obrębie budowania lojalności konsumentów, pozyskiwania nowych, zwiększania oraz wzmacniania świadomości marki. Jako narzędzie komunikacji wewnętrznej z pracownikami i innymi grupami wewnątrz organizacji wykorzystywany jest do informowania, integrowania, motywowania, edukowania oraz rozwijania kultury firmowej.

projekt bądź kampania mająca na celu przeciwdziałanie rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji o istotnym, negatywnym znaczeniu dla podmiotu, marki, usługi lub społeczności. Podjęte działania mogą dotyczyć zarówno szerzonej w złych zamiarach dezinformacji, jak i misinformacji propagowanej przez nieświadome osoby. W szczególności wyróżniane będą kampanie, w których podmiot zgłaszający podjął kroki, by długofalowo uodparniać publiczność przeciw nieprawdziwym informacjom.

Specjalne

najbardziej nowatorski i kreatywny pomysł, którego autorem był podmiot zgłaszający.

projekt, który zgodnie z założonymi celami, odznaczył się największą skutecznością potwierdzoną mierzalnymi efektami (np. w postaci udokumentowanego wzrostu sprzedaży, zwiększonej rozpoznawalności marki, pozytywnej zmiany postaw interesariuszy lub głębokości kontaktu grup docelowych z komunikatem). Z tej kategorii będą automatycznie wykluczane zgłoszenia prezentujące efekt kampanii mierzony wskaźnikiem AVE (Adveritising Value Equilavency). W zgłoszeniu należy również wyraźnie zaznaczyć, jaka część uzyskanych efektów była wynikiem współpracy o charakterze redakcyjnym, jaką zaś uzyskano poprzez realizację ew. działań reklamowych.

projekt odznaczający się złożoną, głęboką analizą oraz jakością i trafnością wypracowanych na jej podstawie wniosków i kluczowych obserwacji (insights), które zdefiniowały obranie konkretnej strategii działania i doprowadziły do realizacji zakładanych celów. W tej kategorii szczególnie docenione będzie zastosowanie niestandardowych metod diagnostycznych, wykraczających poza analizę powszechnie dostępnych danych (desk research).

Sektorowe